ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਦੰਦ ਜਾੜ ਕਢਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੀ ਪਾਉਂਗੀ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਜਾੜ੍ਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਕੀੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾੜ ਦਾ ਦਰਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ

ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੰਦ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਸੂੜੇ ਦਾ ਦਰਦ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਦ ਬਿਲਕੁਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ

ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਹੈ,ਉਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਮਕ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਬੁਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਸੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ,ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਟਾਯਲੇਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ।ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ

ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਫਟਕੜੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਘੋਲ ਕੇ ਖ਼ੌਫ਼ ਨਾਲ ਕੁਰਲੀਆ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੋਹ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਰਲੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਸਾਫ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੁੱਕਤਾ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬੋਹੜ ਦਾ ਪੌਦਾ ਅਤੇ ਜੁੜੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਟਾਵਾਂ ਥੱਲੇ ਲਮਕਦੀਆਂ

ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਕਦੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਕਦੀ ਵੀ ਡਿਗਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੰਦ ਕਢਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀ ਪਵੇਗੀ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *