ਇਨਾਂ ਖਾਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ‘ਚ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਬਿਮਾਰ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਇਹਨਾਂ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਵੇਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋਗੇ, ਅੱਜਕੱਲ ਜੋ ਬਰਤਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆ,ਜਿਸ ਬਰਤਨ ਆਦਿ ਸੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖਾਣਾ ਖਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ

ਉਹ ਬਿ-ਮਾ-ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ,ਇਹਨਾਂ ਬਰਤਣਾਂ ਨੂੰ ਸ ਰ ਬ ਲੋਹ ਦਾ ਨਾ ਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਰਤਨ ਲੋਹੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜੇ-ਮਹਾਰਾਜੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਖਾਣਾ ਖਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਵਿਚ ਖਾਣਾ ਖਾ ਣ ਨਾਲ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੁ ਹਾ ਡੇ ਨੇੜੇ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਬਰਤਣਾ ਵਿਚ ਤੁਸੀ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ,ਅਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਈ ਬਰਤਨ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਵ ਰ ਤ ਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ-ਰ-ਬ-ਲੋ-ਹ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹ ਨ

ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ,ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ-ਇ-ਰ-ਨ ਅ-ਫ-ਸੋ-ਸ ਲੋ ਹਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸਾਰੇ ਤੱ-ਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਅ-ਲ-ਮੀ-ਨੀ-ਅ-ਮ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੰ ਨਾ ਨਾਲ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,ਤੁਸੀਂ ਸਰਬ ਲੋਹ ਦੇ ਬਰਤਨ ਬ ਜ਼ਾ ਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਜ ਗਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਰਤਣ ਲਿਆ ਸਕਦੇ

ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿਚ ਬ ਰ ਤ ਨ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾ ਰੇ ਹੀ ਬਰਤਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਿਲ਼ ਜਾਣਗੇ, ਨਾਮ ਹੈ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾ ਦਾ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਹੈ 9872634169 ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱ ਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਤਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕੇ ਸਰਬ ਲੋਹ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ,ਸੋ ਤੁ ਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਬਰਤਣ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰੱ ਖ ਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆ ਪ ਦੀ ਹੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ ਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬ ਰ ਤ ਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱ-ਖ-ਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਸਰਬ ਲੋਹ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਸ਼ੁ ਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *