40 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਮਰਦ ਵਿਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੀਆਂ

ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਔਰਤ ਮਰਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ,ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਮਰਦ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖੋ.ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਔਰਤ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰ-ਤੀ-ਕਿ-ਰਿ-ਆ ਬਦਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਸਰੀਰਕ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ,ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਮਰ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸਦੇ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ,ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਚ ਉਸ

ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ,ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰ ਜਾਦੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇਰਾਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਜਾ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿੰਦਿਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ,ਜੇਕਰ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸੰਭੋਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ

ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਔਰਤ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਢਾਪਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਤਾਂ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਕਰੇ ਪਰ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਔਰਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ

ਚਾਹੁੰਦੀ,ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸਬੂਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ,ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਚ ਉਸਦਾ ਸਾਥੀ ਜੇਕਰ ਪੂਰਾ ਸਹੀ ਹੈ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਮਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਮਰ ਦੀ ਔਰਤ ਵੀ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸੁਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ

ਬਾਅਦ ਉਹ ਟੈਂ-ਸ਼-ਨ ਫਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਜੀ-ਵ-ਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਥੱਲੇ ਵੀਡਿਓ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਉਸ ਵੀਡਿਓ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ.ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ,ਥੱਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *