1 ਦਿਨ ਚ’ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਰਦ ਖਿੱਚ ਲਵੇਗਾ ਇਹ ਨੁਸਖਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਰਦ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਖ਼-ਤ-ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਖ਼-ਤ-ਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ।ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਧ-ਤੂ-ਰੇ ਦਾ ਫਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਫਲ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੀਜ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਦਿਨ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ

ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁ-ਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੀਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਬਰਤਨ ਵਿਚ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਮਚ ਮੇਥੀ ਦਾਣਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਚਮਚ ਅਜਵਾਈਨ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਮਿਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਏ-ਨੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾ-ਉ-ਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਚ ਜਾਣ। ਉਸਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗ ਉਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕੀ ਅੱਗ ਤੇ

ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਤੇਲ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਲਸਣ ਦੀਆਂ ਕ-ਲੀ-ਆਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ 10 ਮਿੰਟ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛਾਣ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਤੇਲ ਵਖ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੋੜਾਂ ਤੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਡੱਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੋੜਾਂ ਦੀ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ

ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੁ-ਕ-ਤਿ-ਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੇਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

<iframe width=”683″ height=”384″ src=”https://www.youtube.com/embed/obTE5RnvAJs” title=”एक बार लगाने से ही जोड़ों के सारे दर्द जड़ से खींच लेगा चाहे कितना ही पुराना हो | Joint Pain Remedy” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share” allowfullscreen></iframe>

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *