ਇੰਦਰੀ ਲੱਕੜ ਵਾਂਗੂੰ ਟਾਇਟ ਹੋ ਜਾਊ-ਬਸ ਵੈਦ ਦਾ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਵਰਤ ਲਵੋ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਲਿੰਗ ਸੋਟੀ ਵਰਗਾ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਆਪਣੇ ਲਿੰ-ਗ ਨੂੰ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ-ਮ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੀ ਸੈ-ਕ-ਸ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰ-ਗ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਲਿੰ-ਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਰਹੇਗੀ। ਕਈ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਸੈ-ਕ-ਸ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ

ਲਿੰ-ਗ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਢਿੱ-ਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈ-ਕ-ਸ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੇਰੂ ਮਿੱਟੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨਾਰੀਅਲ ਦਾ ਤੇਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ sex ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਲਿੰ-ਗ ਤੇ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰ-ਗ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆ-ਸਾ-ਨ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰ-ਗ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ,

<iframe width=”640″ height=”360″ src=”https://www.youtube.com/embed/d3LRnLwA4uU” title=”ਦੇਸੀ ਨੁਸਖਾ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਅਾ ਇਲਾਜ” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share” allowfullscreen></iframe>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *