ਮਰਦਾਨਾਂ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਸਰਦਾਰ ਨੁਸਖਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿੰ-ਗ ਦੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤ-ਣਾ-ਵ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿੰ-ਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਢਿ-ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ

ਕ-ਮ-ਜੋ-ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਗ-ਲ-ਤੀ-ਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾ-ੜਾਂ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹ-ਸ-ਤ-ਮੈ-ਥੁ-ਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆ-ਦ-ਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁ-ਧਾ-ਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲਿੰ-ਗ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿੰ-ਗ ਵਿੱਚ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰ-ਗ ਦੀ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤੀ ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ-ਰ-ਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ-ਰ-ਜ ਵਿੱਚ ਗ-ੜਾ-ਪ-ਣ ਆਵੇਗਾ।ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੁ-ਕ-ਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਇਦਰ ਜੌ ਸੀਰੀ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਣੀ ਹੈ,

ਜ਼ਰਜ਼ਰ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸਲਜਮ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈਣਾ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲੈਣਾ। ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਕ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ।ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖੱ-ਟੀ-ਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਢੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।

ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹ-ਸ-ਤ-ਮੈ-ਥੁ-ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਸੰ-ਭੋ-ਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਲਗਾਤਾਰ 40 ਦਿਨ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲਿੰ-ਗ ਬਿਲਕੁਲ ਢਿਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾ ਲਗ ਵਿਚ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ

ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਖ਼-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵੀਰਜ ਵਿਚ ਗਾ-ੜਾ-ਪ-ਣ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *