ਦੇਖੋ ਬਾਬੇ ਦਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਨੁਸਖਾ-ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉੱਠ ਉੱਠ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੂ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਅਦਰਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਾਸ ਅਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਫਾ-ਇ-ਦੇ,ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮਜੋਰੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਅਦਰਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਵੇਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਅਰਦਰਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ

ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਰਦੀ ਖਾਂਸੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ,ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ,ਇਹਨਾ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਹੈ

8180999809 ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੱਸ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦ-ਵਾ-ਈ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾ ਦੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦ-ਵਾ-ਈ ਦੇ ਵਿਚ ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ ਕੌਂਚ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜ ਸਫੇਦ ਮੁਸਲੀ ਸਤਾਵਰ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ,ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਦਰਕ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਾਗ ਧੱਬੇ ਛਾਈਆਂ,ਦੂ-ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖ-ਤ-ਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,

ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਦਰਕ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂ-ਸ-ਰ ਵਰਗੀਆਂ ਕੋ-ਸ਼ਿ-ਕਾ-ਵਾਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੇਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਖਾਧਾ-ਪੀਤਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹ-ਜ਼-ਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਦਰਕ ਦਾ ਰਸ ਵੀ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ,

ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਆਪਣੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਦਰਕ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ-ਦ-ਰ-ਕ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਖ-ਤ-ਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜੋ-ਰੀ ਤੋਂ ਪ-ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਉਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦ-ਵਾ-ਈ, ਔ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਦਰਕ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ,

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *