ਲੀਵਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਸਹੀ ਲੱਛਣ-ਵਰਤੋ ਇਹ 100% ਅਸਰਦਾਰ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਵਾਈਆਂ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਲੀਵਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਲੱਛਣ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆ-ਯੁ-ਰ-ਵੈ-ਦਿ-ਕ ਲਿਵਰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੁਕਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਲਿਵਰ ਖ਼-ਰਾ-ਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰ-ਕੇ-ਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਆ-ਯੁ-ਰ-ਵੈ-ਦਿ-ਕ ਨੁਕਤਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਆ-ਯੁ-ਰ-ਵੈ-ਦਿ-ਕ ਪੀਣ

ਵਾਲੀਆਂ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ,ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਿਵਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲਿਵਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਫਾ-ਲ-ਤੂ ਪ-ਦਾ-ਰ-ਥਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੀ ਬੰ-ਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਵਿੱਚ -ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਯਾ-ਦਾ-ਸ਼-ਤ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਥੱ-ਕਿ-ਆ ਥੱ-ਕਿ-ਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਵੀ ਕ-ਮੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਆ-ਲ-ਸ ਪਾਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਸਾਨੂੰ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਬਜ਼ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੇਟ ਵਿਚ ਅ-ਫਾ-ਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਚ-ਮ-ੜੀ ਦਾ ਰੰ-ਗ ਵੀ ਪੀਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ-ਸ਼ਾ-ਬ ਵੀ ਪੀਲਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਰ ਘਟ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਤੁਹਾਡਾ ਭਾ-ਰ ਵਧ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਲਾਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਲਿ-ਵ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮ-ਰ-ਦਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛਾਤੀ ਦਾ ਆ-ਕਾ-ਰ ਵਧਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦਾ ਲੀ 52, ਜੋ ਕਿ ਲਿਵਰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ-ਤੰ-ਜ-ਲੀ ਦਾ ਲਿਵ ਅੰ-ਮ੍ਰਿ-ਤ ਜੜੀਆਂ ਬੂਟੀਆ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਇਸ ਦੀਆਂ ਗੋ-ਲੀ-ਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਵੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਡਾ-ਬ-ਰ ਹਿ-ਪ-ਨੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲਿਵਰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦ-ਵਾ-ਈ-ਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਿਵਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਲਿਵਰ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *