ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਉਤੇਜਨਾਂ ਕਦੇ ਘੱਟ ਨੀ ਹੁੰਦੀ-ਬੰਦਾ ਘੋੜਾ ਬਣ ਜਾਊ ਘੋੜਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਇੱਕ ਹੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਦਗੀ ਚ ਬੁਢਾਪਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ,ਵਨਸਪਤੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ

ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਕਾ-ੜ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੁ-ਖਾ-ਰ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੇਸਟ ਬਣਾਕੇ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਚੋ ਖੂ-ਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖੁ-ਨ ਰੁ-ਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਲਗਮ ਖਾਂਸੀ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੂਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਤੀਬਲਾ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਦੂ-ਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ

ਰ-ੜ-ਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਪੱ-ਤਿ-ਆਂ ਦਾ ਕਾ-ੜ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਲੈਣਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬੂਟੇ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਕਾ-ੜ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗਰਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰ-ਦਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਕੀੜੇ ਵੀ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਮੂੰਹ ਦੀ ਬ-ਦ-ਬੂ ਵੀ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੂਟੇ ਦਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ

ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਕ-ਦੋ ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਗਾਂ ਦੇ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਕੀ ਖਾਂਸੀ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀ ਇਸ ਬੂਟੇ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਬਵਾਸੀਰ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਵਾਸੀਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ

ਇਸ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀ-ਰੀ-ਅ-ਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ੂ-ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬੂਟੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਦਾ ਚੂਰਨ ਬਣਾ ਕੇ 1 ਤੋਂ 2 ਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖੰਡ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਭਾਵ ਕੇ

ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦੋ ਚਮਚ ਰਸ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸ਼ਰੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰ-ਕਾ-ਰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਤਾ-ਕ-ਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਨਾਲ ਹੱ-ਡੀ-ਆਂ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਮਾ-ਸ-ਪੇ-ਸ਼ੀ-ਆਂ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰੋ-ਗਾਂ ਨਾਲ ਲ-ੜ-ਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਪੱਤੇ ਫੁੱਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਇਸ ਨਾਲ ਉਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *