ਇਹ ਦਾਣੇ ਖਾਓ-ਭਾਰ ਵਧੇਗਾ ਬੀਪੀ-ਗੈਸ-ਤੇਜ਼ਾਬ-ਕਬਜ਼-ਪੇਟ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਇਹ ਦਾਣੇ ਖਾਓ ਭਾਰ ਵਧੇਗਾ ਸਰੀਰ ਤਾ-ਕ-ਤ ਬਣੇਗਾ ਵੀਪੀ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਠੀਕ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਗੈਸ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੇ ਦੁਬਲੇ ਪਤਲੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾ-ਰ ਨਹੀਂ ਵਧਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੋਟਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ

ਸਮੇਂ ਸਾ-ਬੂ-ਦਾ-ਣਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ,ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਖੀਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਈ ਲੋਕ ਬ ਖਿ-ਚ-ੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾ-ਕ-ਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ,ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਖੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾ-ਕ-ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਥਕਾਵਟ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਅਤੇ ਮੈ-ਗ-ਨੀ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਫਾਸਫੋਰਸ ਵਿਟਾਮਿਨ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਬੀਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱ-ਡੀ-ਆਂ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ,ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਧੋ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਖੀਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰਾਂ

ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ

ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਾ-ਕ-ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਰ ਇਕ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *