300 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਸਿਰਫ ਇਸ ਪੌਦੇ ਦੇ ਪੱਤੇ

ਤਿੱਨ ਸੌ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਮਾਰੀ ਇੱਕ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਰਦਿਆਂ ਇਕ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕੁ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਐਮ ਮੈਡੀਕਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਪਈ ਕਲੀਨਿਕਲ ਮੈਡੀਸਨ,ਪਰ ਇਸ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਇਕ ਬੂਟਾ ਜਿਹਾ ਬੂਟਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਗੀਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਿੱਨ ਸੌ

ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਇਹ ਸਵਝਣਾ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੱਤਿਆਂ ਤਕ ਫੁੱਲਾਂ ਤਕ ਫਲੀਆਂ ਤਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਅੱਧੇ ਚਮਚ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਫ਼ਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ

ਸ਼ੂਗਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਮੋਟਾਪਾ ਉਹ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਫਲੀਆਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਅਚਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੂਰੋਂ ਦੀਆਂ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,

ਸਵਝਣੇ ਦਾ ਬੂਟਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਦਿਨ ਬਾਰਾਂ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਣਾ ਹੈ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀਣਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦੇ ਪਾਊਡਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਕੂਲੀਆਂ ਕੂਲੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕਾੜ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਢਾਈ ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈੱਸ਼ਰ ਵਧਦਾ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ

ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਨਕ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਨਾ-ੜਾਂ ਨੂੰ ਤਾ-ਕ-ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਬੂਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਾਸ ਗੁਣ ਹਨ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਵੀਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿਚ ਇਸ ਬੂ-ਟਿ-ਆਂ ਨੂੰ ਉਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ

ਖੇ-ਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੂਟੇ ਲੈਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਤੇਜ਼ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੱਨ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮ-ਰੀ-ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨੁਸਖਾ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਡੇ ਵੀ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਸ ਹਉ ਦੁਬਾਰਾ

ਭਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਗੋਡੇ ਤੋੜੇ ਦਰਦ ਨ੍ਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜੋਡ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਲੇ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਧ ਨਾਲੋਂ ਬਦਾਮ ਨਾਲੋਂ ਅਖਰੋਟ ਨਾਲੋਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਟਾਮਿਨ ਕੈ-ਲ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਆਇਰਨ ਅਤੇ ਮੈ-ਗ-ਨੀ-ਸ਼ੀ-ਅ-ਮ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਨੂੰ

ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾ-ਕ-ਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਪੱਤੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਹਨ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੱਧੇ ਚਮਚ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸ਼ੁ-ਰੂ-ਅਾ-ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀਣਾ ਹੈ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *