ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹ 3 ਗਲਤੀਆਂ ਕਦੇ ਨਾ ਕਰਨਾ

ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਤਿੰਨ ਗਲਤੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾਕਰੋ ਜੋ ਕਿ ਧਨ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਭਲਕੇ ਜਦੋਂ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਉੱਡਿਆ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਹੇ

ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹੇ ਅਤੇਸਾਨੂੰ ਬਾਲ ਉੱਦਮ ਤਕ ਪਲ ਉੱਦਮ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਬਖ਼ਸ਼ਦੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਟ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਮਝ ਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਟਿਕ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਠ ਕਰ ਕੇ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਮਾੜਾ

ਨਾ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ ਸਿਰਫ ਸਾਫ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਿਆ ਕਰੋ ਜੋ ਲੋਕ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਕਈ ਵਾਰ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ,ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ

ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰ-ਸੰ-ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੋ ਚਾਰਪਾਠ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜੋ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੰਦਰਾਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਬਿਆਨ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣਾ.ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰ-ਸੰ-ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪਾਠਕਾਂ

ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿਚ ਚੰਗੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁ-ਧਾ-ਰ-ਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ-ੜ੍ਹਿ-ਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸੂਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ,ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਦੋ-ਸ-ਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਵਰਤੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ

ਤੁਹਾਡੇ ਉਪਰ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਹਰ ਰੋਜ ਉੱਠ ਕੇਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਸ-ਮੱ-ਸਿਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ.ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਥੱਲੇ ਵੀਡਿਓ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ-ਲ-ਣ ਪ੍ਰੀਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ.

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *