ਸਿਰਫ਼ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਕੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ਼

ਸਰਬਲੋਹ ਬਰਤਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾ-ਇ-ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ,ਅਤੇ ਇਸ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਬ ਲੋਹ ਦੇ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ,ਸਰੀਰ ਦੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਸ਼ੂਗਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ-ਰ-ਬ-ਲੋ-ਹ ਦੇ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਹਿੰ-ਸਾ ਦੀ ਵਧੀਆ ਸੇ-ਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਿ-ਆ-ਨ-ਕ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ,ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬਲੋਹ ਬਰਤਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰ ਸਰਬ ਲੋਹ ਦੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ

ਵਿੱਚ ਆ-ਇ-ਰ-ਨ ਲੋਹਾ ਫਾ-ਸ-ਫੋ-ਰ-ਸ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ,ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਰਦ ਕਰਦੇ,ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਬ ਲੋਹ ਦੇ ਬਰਤਨ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਸਬਜੀ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਰਬਲੋਹ ਦੇ ਬਰਤਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਟੋਰੀ ਹੋਗੀ ਗਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ ਕਰੋ,ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਰਬ ਲੋਹ ਦੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਸਬਜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ

ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਰਬ ਲੋਹ ਦੇ ਬਰਤਨ ਵਿਚ ਸਬਜ਼ੀ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਸਰਬ ਲੋਹ ਦੇ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਮ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰ ਲੋ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜੰ-ਗ ਉ-ਤ-ਰ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੇਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਦੂ-ਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ

ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਤੁਸੀਂ ਏਸ ਲੋਹੇ ਦੇ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿਚ ਦੁੱਧ ਗ-ਰ-ਭ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਭਜੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਖਾਣਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਤੁਸੀ ਖੱ-ਟੀ-ਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੜੀ ਨਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਮਾਅ ਸਕਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ-ਰ-ਬ-ਲੋ-ਹ ਦੇ ਬਰਤਨ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *