ਇਹ ਤੇਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਲਗਾ ਲਿਓ-ਇੰਦਰੀ ਘੋੜੇ ਵਾਂਗ ਮੋਟੀ ਹੋਜੂ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਇਸ ਤੇਲ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਵਰਗੀ ਤਾ-ਕ-ਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ-ਆਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰ-ਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਨਾ-ੜਾਂ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਲਿੰ-ਗ ਦੀ ਵਿੱਚ ਮ-ਜ਼-ਬੂ-ਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਾ-ਕ-ਤ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਿੰ-ਗ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੂ-ਤੀ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਰਗੜਨਾ ਹੈ ਇਸ ਲਿੰ-ਗ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰ-ਗ-ੜ-ਨਾ ਇਸ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਉਪਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰੋਮ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸਟਰ oil ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਤ ਅਜਵਾਇਣ 1 ਤੋਲਾ ਲੈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਜਵਾਇਣ ਨੂੰ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇਲ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੇਲ ਹਲਕਾ ਗਰਮ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਿੰ-ਗ ਦੀ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਠ ਦਿਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲਿੰ-ਗ ਦੀ ਮਾ-ਲ-ਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚ ਅਨੋਖੇ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰ-ਗ ਦੇ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ

ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸੰ-ਭਾ-ਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ।ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦਾ ਇ-ਸ਼-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਜਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰ-ਗ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖ਼-ਰਾ-ਬ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲਿੰ-ਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮ-ਜ-ਬੂ-ਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਿੰ-ਗ ਦੇ ਵਿਚ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਬੰ-ਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *