ਚਿੱਬੜ ਖਾਣ ਦੇ ਧੱਕੜ ਫਾਇਦੇ-ਚਟਣੀ ਬਣਾਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਜਰੂਰ ਦੇਖਣ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਚਿੱਬੜ ਖਾਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਚਿੱਬੜਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਚਟਨੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਚਿੱਬੜਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਕਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮਸਾਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਚਿੱਬੜ ਦੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਐਂ-ਟੀ ਆ-ਕ-ਸੀ-ਡੈਂ-ਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚਿੱਬੜ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਚਿੱਬੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਫਾ-ਇ-ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਬੁ-ਖਾ-ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਬਜ਼ੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਚਟਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ

ਅਾਪਣੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਅਤੇ ਬੁ-ਖਾ-ਰ ਵਾਲੇ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਮਿ-ਲ-ਣ-ਗੇ,ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਚ-ਮ-ੜੀ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚ-ਮ-ੜੀ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋ-ਗ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ

ਵੀ ਰਾ-ਹ-ਤ ਮਿਲੇਗੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭੁੱ-ਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਾ-ਸ-ਟ ਫੂਡ ਅਤੇ ਮ-ਸਾ-ਲੇ-ਦਾ-ਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਣ ਦਾ ਹੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚਿੱ-ਬ-ੜ ਦਾ ਸੇ-ਵਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱ-ਖ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁ-ਹਾ-ਡਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਬਿ-ਲ-ਕੁ-ਲ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਚਿ-ਬੜਾਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਜਾਂ ਚਟਣੀ ਜਾਂ ਮਸਾਲੇਦਾਰ ਤੇ ਫੋਟੋ ਪਕਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *