ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਬਰਤਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਜਾਣਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਕਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਬਰਤਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ,ਵੱਖ ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ,ਤੇ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਸਹੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੀ ਬੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਲਸਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮੋਨੀਆ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ,ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਹੋਈ ਲੱਕੜ ਦੀ ਫੱਟੀ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੱਕੜ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਥੱਲੇ ਰਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂਬੇ ਵਾਲਾ ਬਰਤਨ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ।ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਤਾਂਬੇ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸਟੀਲ ਦੇ ਗਲਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਤੰਬੇ ਵਾਲੇ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹਾ

 

ਸਰਦੀਆਂ ਦੇਵੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਇਸ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿਓ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ। ਉਸ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਪਰੈਸ਼ਰ ਦੀਆ ਸਮੱਸਆਵਾ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਿੱਕਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਗਹਿਣਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ

ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ ਹੀ-ਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੂਨ ਦੀਆ ਸਮੱਸਿਆਵਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵਾਲ ਝੜਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਕੜਨ ਜਕੜਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਈਰਡਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਦਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੀਲੀਏ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਉਪਰ ਵਾਲੀ ਰੌਣਕ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਚਿਹਰੇ

ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲੈਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇਗਾ ਕਦੀ ਵੀ ਬੀਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੋਗੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਜਾਓਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣ

<iframe width=”640″ height=”360″ src=”https://www.youtube.com/embed/nBKr7Q-abUY” title=”ਤਾਂਬੇ ਦੇ ਬਰਤਨ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਜਾਣਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ । tambe ke bartan ka pani ke fayde” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share” allowfullscreen></iframe>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *