ਸਰਬ ਲੋਹ ਦੇ ਬਰਤਨਾ ਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤੋਂ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਸਰਬਲੋਹ ਬਰਤਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਬਲੋਹ ਬਰਤਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰ ਸਰਬ ਲੋਹ ਦੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੋਜਨ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ

ਵਿੱਚ ਆ-ਇ-ਰ-ਨ ਲੋਹਾ ਫਾ-ਸ-ਫੋ-ਰ-ਸ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਰਦ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ-ਰ-ਬ-ਲੋ-ਹ ਦੇ ਬਰਤਨ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਸਬਜੀ ਤਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸ-ਰ-ਬ-ਲੋ-ਹ ਦੇ ਬਰਤਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਟੋਰੀ ਹੋਗੀ ਗਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਭੋਜਨ ਛ-ਕਾ-ਇ-ਆ ਕਰੋ,ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਰਬ ਲੋਹ ਦੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ

ਸਬਜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸਰਬ ਲੋਹ ਦੇ ਬਰਤਨ ਵਿਚ ਸਬਜ਼ੀ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਸਰਬ ਲੋਹ ਦੇ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਮ ਕਰ ਲਓ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਬੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰ ਲੋ ਉਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜੰ-ਗ ਉ-ਤ-ਰ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੇਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿ-ਮਾ-ਰੀ-ਆਂ ਤੋਂ ਦੂ-ਰ ਰੱਖਣ

ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਤੁਸੀਂ ਏਸ ਲੋਹੇ ਦੇ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿਚ ਦੁੱਧ ਗਰਭ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਭਜੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਖਾਣਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਦੇ ਵਿਚ ਤੁਸੀ ਖੱ-ਟੀ-ਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੜੀ ਨਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਦਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜ-ਮਾ-ਅ ਸਕਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗੀ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀ ਆਪਣੀ ਸਿ-ਹ-ਤ ਨੂੰ ਜੇਕਰ

ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਬਲੋਹ ਦੇ ਬਰਤਨ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿ-ਹ-ਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋ-ਗ ਨਹੀ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਮੁ-ਕ-ਤ ਰਹੇਗਾ,

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *