80 ਸਾਲ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੁੰਡੇ ਹੋਣ ਦੇ ਲੱਛਣ

ਪੇਟ ਵਿਚ ਲੜਕਾ ਕਿਨੇ ਦਿਨਾ ਬਾਅਦ ਹਲਚਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਔਰਤ ਗਰਭਵਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹ-ਰ-ਕ-ਤਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿਚ ਲੜਕਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਨੀਚ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ

ਅੰਡਾ ਅਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿਚ ਜੋ ਬਚ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਪੇਟ ਚੌ-ੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੋ-ਲਾ-ਕਾ-ਰ ਦੇ ਵਿਚ ਹੈ ਤਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਪੇਟ ਲੜਕੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ-ਮੈ-ਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਟੀ ਆਉਣ ਲੱਗਾ

ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁ-ਮੇ-ਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਲਟੀ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿਚ ਲੜਕਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੀ ਨਿੱ-ਪ-ਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੜਕਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਿਪਲ ਭੂਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਹਨ ਜਾਂ

ਓਹਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੇਟ ਚ ਲੜਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਲ-ੜ-ਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਭਾ-ਰਾ-ਪ-ਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਥ-ਕਾ-ਵ-ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਲੜਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥ-ਕਾ-ਵ-ਟ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਥੱਕਿਆ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਗ-ਰ-ਭ-ਵ-ਤੀ ਔਰਤ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ

ਆ ਛਾ-ਹੀ-ਆ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ pimple ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦਾਬੇ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰ-ਦਾ-ਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੜਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੱ-ਛ-ਣ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉਪਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੜਕਾ ਪਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੜਕੀ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *