4 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੁਸਖਾ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਕਾਲਾ ਧਤੂਰਾ ਅਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦੀ ਗਿ-ਰੀ ਨਾ-ਮ-ਰ-ਦ ਨੂੰ ਮ-ਰ-ਦ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮ-ਰ-ਦਾ-ਨਾ ਤਾ-ਕ-ਤ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਵਿੱਚ ਢਿੱ-ਲਾ-ਪ-ਣ ਹੈ ਟਾ-ਈ-ਮਿੰ-ਗ ਵਿੱਚ ਕ-ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰਕ ਵਿੱਚ ਢਿੱ-ਲਾ-ਪ-ਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ-ਖ਼-ਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਟਾ-ਈ-ਮਿੰ-ਗ ਵਿੱਚ ਕ-ਮੀ ਹੈ,

ਛੋ-ਟੇ-ਪ-ਣ ਦੀ ਟੇ-ਡੇ ਪਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨੀ-ਆਂ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ।ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਪੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀਹ ਦਿਨ ਵੀ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ।ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰੀਅਲ ਦੀਆਂ ਗਿ-ਰੀ-ਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਧ-ਤੂ-ਰੇ ਕੇ ਫ਼ਲ

ਇਸ ਫਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੋ-ਸ਼-ਕ ਤੱ-ਤ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨੀ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪੋ-ਸ਼-ਕ ਤੱ-ਤ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸ-ਮ-ਰੱ-ਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ।ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ-ਰੀ-ਅ-ਲ ਦੀ ਗਿਰੀ ਅਤੇ ਦਾ ਤੁਰੇ ਕਿ ਫ਼ਲ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੱਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨੂੰ ਪੀਸ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਾ-ਊ-ਡ-ਰ ਜਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ । ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ

ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕ-ੜਾ-ਈ ਨੂੰ ਗੈਸ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਗੈਸ ਨੂੰ ਆਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇਲ ਨੂੰ ਗਰਮ ਹੋਣ ਲਈ ਛੱ-ਡ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੇਲ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਰੇ ਦੇ ਫ਼ਲ ਅਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦੀ ਗਿਰੀ ਦਾ ਜੋ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਸ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਤੇਲ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ-ਰੀ-ਅ-ਲ ਦਾ ਤੇਲ ਨਾ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਿਚ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਦਿ-ਖ-ਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ

ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਬੰ-ਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਲਈ ਛੱ-ਡ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੱਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛਾ-ਣ ਲੈਣਾ ਹੈ ।ਫਿਰ ਤੇਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿੰ-ਕ ਵਿੱਚ ਟੇ-ਢਾ-ਪ-ਣ ਜਾਂ ਛੋ-ਟਾ-ਪ-ਣ ਜਾਫਰ ਟਾ-ਈ-ਮਿੰ-ਗ ਵਿੱਚ ਕ-ਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਬੂੰਦਾਂ ਲਿੰ-ਕ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਮਾ-ਲਿ-ਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ।ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਵੀ ਨੂੰ ਸੈ-ਕਿੰ-ਡ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇ-ਸ਼ਾ-ਨੀ-ਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *