2 ਬਾਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਲੋ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਹ 10 ਰੋਗ Doctors ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ

ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ,ਬੇਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤਾ-ਕ-ਤ-ਵ-ਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਤੇ ਸਿ-ਹ-ਤ-ਮੰ-ਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬੇਹੀ ਰੋ-ਟੀ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਬੇਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫ਼ਾ-ਇ-ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂ-ਗ-ਰ ਦੀ ਬੀ-ਮਾ-ਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੇਹੀ ਰੋਟੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ

ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹਰ ਰੋਜ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਬੇਹੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾ-ਇ-ਬ-ਟੀ-ਜ਼ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾ-ਇ-ਬ-ਟੀ-ਜ਼ ਰੋ-ਗੀ-ਆਂ ਦੇ ਬਲੱਡ ਵਿਚ ਸ਼ੁਗਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਸੀ ਰੋਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਬੈ-ਕ-ਟੀ-ਰੀ-ਆ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ-ਵਾ-ਸ-ਥ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਲਾ-ਭ-ਕਾ-ਰੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਹੀ ਰੋਟੀ

ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਫਾ-ਇ-ਦੇ-ਮੰ-ਦ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਬੀਪੀ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਠੰਡੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹਾਈ ਬੀ ਪੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋ-ਬ-ਲ-ਮ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫਾ-ਇ-ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਦੇ ਸੰ-ਬੰ-ਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਬਜ਼,ਐਸੀਡਿਟੀ,ਖੱਟੇ ਡਕਾਰ ਆਉਣਾ ਤੇ ਪਾਚਣ ਸੰ-ਬੰ-ਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ

ਬੇਹੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਫਾ-ਇ-ਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਕਬਜ ਤੇ ਐ-ਸੀ-ਡਿ-ਟੀ ਦੀਆ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਖ-ਤ-ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਕੰ-ਮ-ਜੋ-ਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਿ-ਆ-ਦਾ ਕੰ-ਮ-ਜੋ-ਰ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਵਜਨ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ

ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਹੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਜਰੂਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਰੂਰ ਸੋਚੋ,ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੇਹੀ ਰੋਟੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾ-ਇ-ਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਆਪਣੀ ਰੋਜਾਨਾ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਜਰੂਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ

<iframe width=”1280″ height=”720″ src=”https://www.youtube.com/embed/sWHe7DpniAo” title=”ਬਾਸੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਜਾਨਕੇ ਤੁਸੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਹੈਰਾਨ” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share” allowfullscreen></iframe>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *