ਚਮੜੀ ਰੋਗ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਲਈ ਹੈ ਇਹ ਜਰੂਰ ਦੇਖੋ

ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਦੇ ਮ-ਰੀ-ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਚ-ਮ-ੜੀ ਦੇ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ,ਜਿਸ ਨਾਲ ਚ-ਮ-ੜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋ-ਗ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਖਾ-ਰ-ਸ਼ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ-ਵਾਂ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ,ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਵੀ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ,ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਖ਼ੂ-ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰ-ਦ-ਗੀ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਖਾ-ਰ-ਸ਼ ਵਰਗੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਲ ਫਰੂਟ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾ-ਰਿ-ਸ਼ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਚਮੜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋ-ਗ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਵੀਡਿਓ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰ-ਪ-ਰ-ਕ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਦ-ਵਾ-ਈ ਵੀ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਬਿਡ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ ਥੱਲੇ ਦਿੱੱਤੀ ਹੋਈ ਵੀਡਿਓ

ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਦ-ਵਾ-ਈ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਚ-ਮ-ੜੀ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂ-ਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ-ਰ-ਹੇ-ਜ਼ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਦੱਸਣਗੇ ਅਤੇ ਜਡ਼੍ਹੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਦੱਸਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋ-ਗਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ ਛੁ-ਟ-ਕਾ-ਰਾ ਪਾ ਲਵੋਗੇ,

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਨੁਸਖਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਭੋ-ਜ-ਨ ਖਾਇਆ ਕਰੋ,ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਅਤੇ ਫਲ ਫਰੂਟ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇਗਾ ਜੇਕਰ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪੋ-ਰ-ਸ਼ੇ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਖ-ਰਾ-ਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ

ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜਰੂਰ ਲਿਓ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋ ਸਾਡੇ ਵਲੋ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੋ ਜੀ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਜੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੈਗੀ.ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦਸਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਉ ਜੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *